Konumuz olan “politik eğitim” üzerine günümüzde oldukça fazla tartışma bulunmaktadır. Bu konu, öğrencilerin politik düşünce sistemini etkilemesi bağlamında okulları ve eğitim kurumlarını oldukça ön plana çıkaran bir konudur. Eğitimin teorik amaçlarından biri, insanları politik olarak aktif vatandaşlar haline dönüştürmektir. Fakat politik düşünce ve eğitim arasındaki ilişki tam olarak nedir? Bu nasıl bir ilişkidir?

Bu makalede, eğitimin politik yaşam üzerindeki etkisine odaklanacağız. Eğitim bariz bir şekilde akademik dünyanın sınırlarının dışına da çıkar fakat yine de büyük bir kısmı bu sınırlar dahilindedir. Bu makalede inceleyeceğimiz “politik etkiler” şunlardır: politik katılım, politik davranış ve politik bilgi.

Şimdi bu etkiler üzerinde üç farklı açıdan duracağız. Bu açılar: eğitim ve politik düşünce üzerinde etkisi olan dış değişkenler, doğrudan değişkenler ve dolaylı değişkenler.

Politik Düşünce ve Eğitim Üzerinde Etkisi Olan Dış Değişkenler

İstatistik olarak, dış, oransal ya da üçüncü dereceden değişkenlerden bahsederken, anlatmaya çalıştığımız şey bu iki değişken arasında bir bağlantı yaratan dış faktördür. Örneğin, şehirdeki hastanelerin ve hapishanelerin sayısında bir ilişki vardır. İstatistiksel açıdan daha çok hastaneye sahip şehirlerin daha çok hapishanesi vardır. Fakat bu ilişki, ikisini de etkileyen üçüncü bir değişkenden doğar: nüfus.

Konu politik düşünce ve eğitim olduğunda, aralarındaki ilişkiyi açıklayan ve ikisini de etkileyen dış değişkenler vardır. Bu değişkenler çok fazladır ama en önemlileri: bilişsel yetiler, kişilik ve sosyo-ekonomik alt yapıdır.

Bilişsel Yetiler

Bilişsel yetiler ile bu bağlantının ilişkisi oldukça açıktır. Kendini dilsel olarak daha iyi ifade edebiliyor olmak, soyut düşünce yetisi ve iyi hafıza, diğer özelliklerin yanı sıra eğitim ve politik kapasite açısından önde olmaya yardımcı olur. Diğer bir yandan, eğitim sistemine ters düşen bilişsel yetilere sahip olmak zayıf politik kavrama için tohum ekmek gibidir.

Kişilik

Kişilik yönünden en önemli şey eğitim ve politik düşünce ilişkisinin belli davranışlar tarafından etkilenebilmesidir. Örneğin, öğrenmeye, meraklı olmaya ve araştırmaya olan merak daha iyi akademik performans ve daha iyi politik kavrama ile ilişkilidir.

Sosyo-ekonomik Alt Yapı

Diğer bir önemli özellik sosyo-ekonomik alt yapıdır. Bunun sebebi politik yaşamın ve eğitimin sosyal kısıtlamalara tabi olmasıdır. Birçok insan parasızlıktan dolayı üniversite eğitimi alamayabiliyor. Ayrıca, sosyo-ekonomik statüsü düşük olan insanlar genellikle politikaya pek vakit harcamazlar. Bazen bunun sebebi doğrudan bu alanın dışına itilmeleridir. Fakat diğer zamanlarda ise bu dengesiz iş koşullarında ayakta kalmaya çalışmalarından kaynaklanmaktadır.

Politik Düşünce Sistemini Etkileyen Eğitimdeki Doğrudan Değişkenler

Konu eğitime gelince çok fazla değişken vardır. İnsanların eğitimlerini farklı şekillerde organize etmek “politik kavrama” dediğimiz hususta da farklılıklara yol açmıştır. Bu aynı zamanda iki değişkenin doğrudan bağlantılı olduğuna da işaret eder. Fakat bu bağlantıyı etkileyen spesifik şeyler nelerdir? En önemlileri müfredat içeriği ve eğitimsel değerlerdir.

Müfredat İçeriği

Müfredat içeriğinin öğrencilerin edindiği politik düşünce üzerine doğrudan etkisi olabilir. Oldukça açık sebeplerden ötürü, politik konseptleri açık bir şekilde öğretmek geleceğin vatandaşlarının daha iyi politik analiz yetileri olmasını sağlar. Her şeyden öte, bu tarz bir içeriğin öğrencilerin politik kavramasında da çok büyük bir etkisi olur. Diğer bir deyişle, liberalizmin yararlarından bahseden bir politik eğitim muhtemelen bu düşünceleri destekleyen insanlar yetiştirecektir.

Eğitimsel Değerler

Öğrencileri diyaloğa, tartışmaya ve eleştirel düşünceye dayanan değerlere göre eğitmek oldukça önemlidir. Kendi politik davranışlarını geliştirmeleri için başvurulacak en iyi yöntem budur. Prensipleri olan okullar ile politik olarak yatırım yapılan öğrenciler arasında güçlü bir bağlantı bulunur. Ama eğer insanlar benzer düşüncelere sahip şekilde ve hiyerarşik bir şekilde eğitilirlerse, dogmalara ve otoriteye alışırlar. Bu tarz bir eğitim, politikaya karşı eleştirel yaklaşmaya engel olacak bir hareket olur.

Politik Düşünce ve Eğitim Arasındaki Dolaylı Değişkenler

Kişinin eğitim seviyesi hayatının farklı alanlarında o kişiyi tanımlar. İş hayatına liseden sonra başlamak ile doktora sonrasında başlamak arasında genellikle büyük bir fark vardır. İnsanların politik tavırları gündeme geldiğinde de bu eğitimsel farklılıklar oldukça etkilidir. Eğitim ve politik düşünce arasındaki en önemli dolaylı değişkenler sosyal pozisyon, kişinin duruşu ve fırsatlardır.

Sosyal Konum

Toplumun gözünde, eğitim seviyeniz sizi bazı insanların “üstüne” ya da “altına” yerleştirir. Bunun sebebi toplumun kişilerin eğitim seviyelerine bağlı olarak çeşitli önyargılar geliştirmesidir. Buradaki temel ilişki eğitim seviyesi arttıkça daha fazla politik etkinizin (eğer diğer değişkenler aynıysa) olacağıdır.

Kişinin Duruşu

Akademik hayatınız boyunca öğrendiğiniz her şey kendinizi nasıl gördüğünüz üzerinde etkilidir. Kişisel duruşunuz kendinizi sizinle aynı eğitim seviyesine sahip insanlarla aynı kategoriye koymanızı sağlar. Aynı şekilde, daha iyi bir eğitime sahip insanlar konu politikaya geldiğinde toplum tarafından daha rahat bir şekilde kabul edilirler.

Fırsatlar

Son olarak, daha iyi bir eğitim seviyesi genellikle daha iyi fırsatlara sahip olmak demektir. Yani temel olarak, sahip olduğunuz fırsatlara bağlı olarak politikayla ilgili daha çok ya da daha az şansınız olacaktır.

Eğitim ve politik düşünce arasındaki ilişkiye gelince birçok farklı perspektif bulunmaktadır. Bunların hepsi, toplumda politik olarak aktif ve yarış halinde insanların var olduğunu gösterir.

Bu koşullar altında emin olunması gereken ilk şey, politika konusunda sosyal ve ekonomik kısıtlamalar olmadığından emin olmaktır. Bu şekilde, politik sistemimizin daha temsile dayalı olması sağlanabilir ve ortak fayda için bir şeyleri yapmak kolaylaşabilir.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kaynak: “Politik Düşünce ve Eğitim Arasındaki Bağlantı Nedir?” https://aklinizikesfedin.com/politik-dusunce-ve-egitim-arasindaki-baglanti-nedir/