baaum

Başkent Üniversitesi Afet Araştırma Uygulama ve Eğitim Merkezi Projesi. 2008

GEREKÇE        

Günümüzde toplumların gelişmişlik düzeyleri ne olursa olsun, varlıklarını ve güçlerini koruyabilmelerinin en önemli nedeni geleceği görebilmek ve gelecekteki riskleri daha en başından tespit ederek, gerekli tedbirleri alabilmektir.

Elbette öngörülemeyen olağan dışı durumlarla karşı karşıya kalınabilir. Ancak, ülkemiz için doğal afet ve krizlerle karşılaşma riski hemen her ülkede olduğu gibi bir öngörüden çok, bir gerçekliktir.

Yaşanabilecek afet ve kriz hallerine karşı en etkili, en ekonomik ve en kalıcı çözüm yolunun eğitim olduğundan hareketle; konuyla ilgili sorumluluk üstlenmiş tüm personelin etkin bir eğitim programından geçmesi gerekmektedir.

Kuşkusuz Acil Durum Yönetimi konusunda görevlendirilecek personelin alması gereken eğitim, sıklıkla katılacağı uluslar arası operasyonlarda ülkemizi temsil edeceği gerçeği de dikkate alınarak, uluslar arası standartlara uygun sertifikasyona sahip olmalıdır.

 Üniversitemiz Afet Eğitim ve Araştırma – Uygulama Merkezi Müdürlüğü; gelecekte karşılaşılması muhtemel afet ve kriz hallerine karşı personelin hazırlık eğitimi, temel eğitim ve uzmanlık eğitimi şeklinde üç aşamalı ve modüler eğitim çalışmalarını büyük bir titizlik ve ciddiyetle uygulaması gerekmektedir.

Söz konusu program bir defalık uygulama ile gerek Üniversitemiz merkez ve taşra teşkilatı içerisinden seçilmiş personelin uzmanlaştırılması konusunda, gerekse kamu ve sivil unsurlar ile halkın konuyla ilgili bilinç ve hazırlığının oluşturulması konusunda ihtiyacı cevaplayamayacaktır. Kaldı ki uluslar arası geçerliliğe sahip bir sertifikasyonu da bu yolla sağlamak oldukça pahalı bir yöntem olacaktır.

Bu nedenle, Üniversitemiz bünyesinde kurulacak olan Afet Eğitim ve Araştırma – Uygulama Merkezi; akademik bilgi ve teknoloji üretimi, dünyadaki akademik ve teknolojik gelişmelerin takip ve transferi, kamu personelinin konuyla ilgili eğitimi, sektörün sivil unsurlarının ve halkın konuyla ilgili sağlık savunması bilincinin oluşturulması, kalıcı ve sürekli hale getirilmesi, dost ve komşu ülkelerin bu alandaki kapasitelerinin paylaşılması ve desteklenmesi anlamında ülkemize olağanüstü bir bölgesel liderlik pozisyonu sağlamakla birlikte, ulusal prestijimiz açısından da önemli yararlar sağlayacağı kuşku götürmez bir gerçektir.

Bu nedenle, operasyonel ihtiyaçlar doğrultusunda hazırlamış olduğumuz eğitim programını, uluslar arası nicel ve nitel standartlara mümkün olduğu ölçüde uyarak, ilgili tüm birimler ve sektörel unsurlarla iş ve güç birliği içinde, sıkı bir disiplin ve ekip anlayışıyla yürütmek üzere  “Afet Eğitim ve Araştırma – Uygulama Merkezi”ne ihtiyaç olduğu düşünülmektedir.

AMAÇ

Başkent Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı bir birim olarak kurulan bu merkezin amacı, Başkent Üniversitesine bağlı kuruluşlarda acil tıbbi uygulama birimleri kurmak, afet durumlarında olay yerine acil ve hızlı tıbbi yardım ulaştırmak, ilgili sağlık profesyonelini eğitmek, materyal geliştirmek, ulusal ve uluslararası organizasyonlarla işbirliği sağlamak proje ve bilimsel çalışmalar yapmaktır.

KAPSAM

Öncelikli olarak Üniversitemiz personeli olmak üzere, kamu kurumları ve ilgili diğer bütün unsurlar ve halkımız ile dost ve komşu ülkelerden eğitim amacı ile başvuruda bulunan sağlık personeli; Üniversitemiz tarafından kurulacak olan Afet Eğitim ve Araştırma – Uygulama Merkezi’nin eğitim programı kapsamı içindedir.

Ayrıca afet ve olağan dışı durumlar ile ilgili her türlü eğitim, araştırma, inceleme, akademik bilgi ve teknoloji üretimi ve / veya transferi bu kapsama dahildir.

HEDEFLER

  1. Afet ve Kriz Yönetimi alanında her türlü araştırma, inceleme, akademik bilgi ve teknoloji üretimi ve / veya transferini yapmak,
  2. Üniversitemizin, afet yönetimi konusunda uzman kadrolar oluşturmasını sağlamak,
  3. Kamu kurumları ve sektörel sivil unsurların eğitimine katkıda bulunmakla işbirliği alanlarını daha etkin hale getirmek ve bu yolla ülkemizin her türlü olağan dışı duruma müdahale yeteneğini geliştirmek.
  4. Üniversitemizin, kamu kurumlarının, ilgili sektörlerin ve halkın her türlü olağan dışı olaya karşı hazır hale gelmesine katkı sağlamak,
  5. Üniversitemizin, kamu kurumlarının ve ilgili sektörlerin her türlü afet ve krize karşı operasyonel yeteneğini geliştirmek ve ulusal ölçekte acil durum operasyonlarının standardizasyonuna yardımcı olmak,
  6. Olağan dışı durumlarda can kaybını en aza indirgemek,
  7. Halkımızda genel sağlık savunması bilinci oluşturmak,
  8. Afet ve kriz yönetimi konusunda hizmet içi eğitim programları uygulamak,
  9. Dost ve komşu ülkelerden gelen eğitim ve akademik bilgi desteği talebini yanıtlamak ve bu alanda ortak müdahale kapasiteleri oluşturmak.

YASAL DAYANAK

2547 Sayılı Kanunun 7 / d – 2 ve 3j Maddeleri ve bu Kanuna dayanılarak çıkarılmış olan Başkent Üniversitesi Afet Eğitim ve Araştırma – Uygulama Merkezi Yönetmeliği.

YASAL DAYANAK

Başkent Üniversitesi Afet Eğitim ve Araştırma – Uygulama Merkezi, acil sağlık hizmetleri ile tüm olağan dışı durumlarda afet ve kriz yönetimi konusunda her türlü araştırma, inceleme, akademik bilgi ve teknoloji üretimi ve / veya transferi ile bu alandaki her türlü eğitim faaliyetini yürütmekle sorumludur.